Saturday, October 18, 2008

VISIONARIES - IF YOU CAN'T SAY LOVE (12'') 2004Ìβ²Î¹ ® Release ¯ VISIONARIES_-_IF_YOU_CAN'T_SAY_LOVE_(12'')-2004-SPRiTE
Ìβ²Î¹ ® Artist ¯ VISIONARIES
Ìβ²Î¹ ® Album ¯ If You Can't Say Love (12'')
Ìβ²Î¹ ® Genre ¯ Hip-Hop
Ìβ²Î¹ ® Year ¯ 2004
Ìβ²Î¹ ® Source ¯ CD
Ìβ²Î¹ ® Type ¯ MP3
Ìβ²Î¹ ® Codec ¯ LAME 3.92
Ìβ²Î¹ ® Bit Rate ¯ VBR 320
Ìβ²Î¹ ® Run Time ¯ 00:23:14
Ìβ²Î¹ ® Size ¯ 29,98 MB
ÌÎÛÛι
ÌÎÛÛÎÈËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
ÌÎÛÛÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÌÎÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛ
ÌÎÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛ
ÌÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ


ÉËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
ÌÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÌÎÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛ
ÌÎÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛ
ÌÎÛÛÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÌÎÛÛÎÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÌÎÛÛι
Ìβ²Î¹ Tracklisting:
Ìβ²Î¹ 01. (00:03:50) VISIONARIES - IF YOU CAN'T SAY LOVE (VOCAL)
Ìβ²Î¹ 02. (00:03:48) VISIONARIES - IF YOU CAN'T SAY LOVE (INSTRUMENTAL)
Ìβ²Î¹ 03. (00:03:19) VISIONARIES - IF YOU CAN'T SAY LOVE (ACAPPELLA)
Ìβ²Î¹ 04. (00:04:12) VISIONARIES - DOMAKESAYTHINK (VOCAL)
Ìβ²Î¹ 05. (00:04:11) VISIONARIES - DOMAKESAYTHINK (INSTRUMENTAL)
Ìβ²Î¹ 06. (00:03:54) VISIONARIES - DOMAKESAYTHINK (ACAPPELLA)
Ìβ²Î¹

Pass: sunete

No comments: